s seminarier och utbildningar - Kalender


 

Information om kommande seminarier under 2019 

 Johan Wiboms seminarium den 5:e Juni, kl 18:00:

Modernare regler om vad som är ett varumärke och ny lag om företagsnamn

Den 1 januari infördes nya regler i varumärkeslagen och dess författningar, avsedda att förnya och förenkla varumärkesrätten.

En ny lag om företagsnamn började gälla som ersätter firmalagen. De nya reglerna i varumärkeslagen ämnar till att förnya och förenkla varumärkesrätten.

Bland de mest betydelsefulla förändringarna märks att kravet på grafisk återgivning avskaffas, till gagn för en mer teknikneutral ordning som möjliggör registrering av nya märkestyper. Det innebär att det nu är enklare att registrera varumärken i form av exempelvis ljud- och multimediafiler samt rörliga bilder.

En annan ändring är att det ställs högre krav på faktisk användning av ett varumärke. En innehavare av ett varumärke kan vid en invändning, hävningsförfarande eller intrångstalan i vissa fall kräva att motparten bevisar att det äldre varumärke som anförs till grund för talan har använts på riktigt.

Skyddet för varumärken har utvidgats till att inkludera varumärkesförfalskningar även i de fall godset endast passerar Sverige utan att släppas ut på marknaden här, s k transitering. Tidigare fordrades att godset importerades till Sverige för att det skulle kunna utgöra varumärkesintrång här i landet.

Perioderna för beräkning av varumärkens giltighetstid justeras samt för ansökan om förnyelse. Från årsskiftet gäller en ny lag om företagsnamn. Lagen ersätter 1974 års firmalag. Som namnet visar i har den nya lagen vissa begreppsmässiga förnyelser, bland annat har ordet firma ersatts med företagsnamn och bifirma ersatts av särskilt företagsnamn.

Den nya lagen har utformats med varumärkeslagen som modell och innehåller enklare och mer överskådliga regler. Lagstiftarens önskan är att ändringarna ska göra det lättare för enskilda företagare och andra att förstå reglerna och tillämpa lagstiftningen samt innebära kostnadsbesparingar.

Aktuella rättsfall varumärken: NY PRAXIS – svartvit registrering omfattar inte längre alla färger.

***

Johan Wibom, jur. kand., auktoriserat ombud inför EUIPO (varumärken & design). Har arbetat som bolagsjurist och juristkonsult med inriktning mot immaterialrätt.