STIK driver tillsammans med NyföretagarCenter projektet VäxtHuset.

Verksamheten i VäxtHuset omfattar kvalificerad rådgivning, mentorskap, löpande utbildning och aktiv konsulthjälp där sådan efterfrågas, genom såväl STIKs 30-tal kontrakterade serviceleverantörer, som Nyföretagarcentrums omfattande regionala och nationella nätverk.

Från NyföretagarCentrums sida arbetas en individuell affärsplan fram tillsammans med den blivande företagaren. Affärsplanen definierar affärsidén, hur verksamheten är tänkt att fungera, företagets planer, verksamhetens mål och hur dessa skall uppnås. Affärsplanen fyller en viktig funktion inför ev uppvakt-ning av extern finansiär, banker m fl men utgör inte minst ett underlag för att företagaren själv tidigt ska identifiera såväl verksamheten styrkor som svagheter.

Från STIKs sida utbildas blivande företagare även i de immaterialrättsliga skydd som finns att tillgå för att i möjligaste mån säkra företagets och/eller dess produkters särart; patentskydd, formgivnings- eller designskydd samt varumärkesskydd. Det finns många kombinationer att ta hänsyn till inte minst mellan nationella kontra internationella skydd, med mycket varierande kostnader. Här är det viktigt att den rådgivne får en god förståelse för såväl de olika skyddens beskaffenhet som deras kostnader.

I VäxtHusets verksamhet A upplåts möblerade och bredbandsutrustade arbetsutrymmen till som mest 20 samtidiga grodd-företag under 6 månader, förlängbart till 12 månader. Även receptionstjänster kan erbjudas där så önskas, liksom löpande företagsadministration; bokföring, skattedeklaration, kontering mm.