Stadgar gällande


STADGAR

gällande


För den ideella föreningen Stockholms Innovatörskrets (STIK) med säte i Stockholm gäller följande stadga som fastställdes av föreningsstämma den 24 februari 2005 och godkändes av Svenska Uppfinnareföreningens (SUF) styrelse den 24 februari 2005. Stadgarna har reviderats vid ordinarie föreningsstämmor 2012-03-29, 2013-05-21 och 2017-05-17, samt vid extrastämmor

2012-05-08, 2013-10-08 och 2016-12-07.

 

Innehåll:

§   1   Verksamhet

§   2   Tillhörighet

§   3   Struktur och organisation

§   4   Medlemskap och avgifter

§   5   Medlems rättigheter och skyldigheter

§   6   Föreningsstämma

§   7   Valberedning och nomineringar §   8 Styrelse

§   9   Firmateckning

§ 10   Räkenskaper och revision

§ 11   Motioner

§ 12   Upplösning

§ 13   Ändring av stadgar

 

§ 1 Verksamhet

Föreningen ska vara medlem i Svenska Uppfinnareföreningen (SUF) och dess firma är Stockholms Innovatörskrets (STIK) och ska målmedvetet, på hemorten, arbeta för


 • att samla och sprida kunskap om uppfinnandets betingelser 
 • att samla en kompetent uppfinnar- och entreprenörskår för uppfinnandets utveckling och nyttiggörande i näringsliv och samhället i övrigt 
 • att utgöra ett forum för idéutbyte och samverkan 
 • att utveckla användandet och kunskap om nyttjandet av modern kommunikationsteknologi för samverkan mellan medlemmar och externa resurser 
 • att öka förståelsen om uppfinnandets betydelse som kulturmedel och ekonomisk faktor 
 • att utveckla samverkan mellan uppfinnande, utbildning, forskning och näringsliv 
 • att främja medlemmarnas engagemang i uppfinnande och teknisk utveckling 


Föreningen ska arbeta ideellt och allmännyttigt och vara partipolitiskt obunden.

 

§ 2 Tillhörighet

STIKs medlemmar är även medlemmar i SUF. STIK är skyldig att följa SUFs stadgar och de beslut som fattas av SUFs styrelse och årsmöte. STIK får ej agera i SUFs namn utan att detta särskilt medgivits eller beslutats av SUFs styrelse..

 

§ 3 Struktur och organisation

STIK förenar i sig två huvudfunktioner:

en föreningsfunktion för uppfinnare och entreprenörer (företagare) samt en ideell funktion för organisationer och företag som på ideell bas, via medlemsskap vill främja uppfinnandets utveckling och nyttiggörande.

 

STIKs beslutande organ är föreningsstämma, extra föreningsstämma och styrelse.

 

§ 4 Medlemskap och avgifter

Medlem i STIK är, efter anmälan och erlagd avgift:


- enskild person, organisation eller företag, som vill verka för uppfinnandet, uppfinnarna, övrig innovativ verksamhet och dess nyttiggörande.

 

Medlemskapet omfattar det kalenderår för vilken avgiften erlagts och till och med den sista februari året därpå.

 

Avgiften för medlem utgår med av föreningsstämman fastställda årliga belopp. Stämman kan alternativt ge styrelsen mandat att senast den 30 oktober samma år besluta om medlemsavgifterna inom givna av stämman fastställda belopp. Olika avgifter kan utgå för olika medlemskategorier såsom t.ex. för s.k. intressemedlemsskap. Styrelsen har mandat att för särskild aktivitet medge rabatterad medlemsavgift för period ej överstigande ett år och med högst 50%. Varje medlem äger en röst.


§ 5 Medlems rättigheter och skyldigheter

Varje medlem, har efter att årsavgift inbetalts, inflytande på föreningen enligt dessa stadgar. Varje medlem är skyldig att respektera stadgarna.

 

Inbjudningar, kallelser eller annan viktig information delges medlemmarna via e-mail och hemsida. Det åligger varje medlem att till STIK meddela aktuell

e-mailadress.

 

Illojal medlem kan uteslutas av styrelsen.

 

§ 6 Föreningsstämma

Föreningsstämman är STIKs högsta beslutande organ. Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året dock senast före utgången av juni månad. STIKs styrelse delger medlemmarna kallelse till föreningsstämma via e-mail  senast en vecka före stämman.

 

Kallelse ska ske via e-mail. Kallelser och möteshandlingar ska finnas tillgängliga på STIKs hemsida, www.stik.se, senast en vecka före aktuell stämma.

Medlem som senast den sista februari betalat sin årsavgift för innevarande år och är närvarande vid ordinarie föreningsstämma har en röst. För extra föreningsstämma gäller att årsavgiften är betald senast en månad före mötet. Organisation eller företag kan på föreningsstämma företrädas av en namn-given person med skriftlig fullmakt. Sådan person får endast utöva rösträtt för högst en fullmakt. Någon annan röstning genom fullmakt får inte förekomma.


Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

 

 • fastställande av röstlängd- mötets behöriga utlysande
 • val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare och justeringsmän tillika rösträknare)     
 • tidsplanering och föredragningslista
 • verksamhetsrapport
 • styrelsens verksamhetsberättelse
 • fastställelse av resultat och balansräkning
 • revisionsberättelse
 • beslut om disposition av årets resultat
 • ansvarsfrihet
 • val av ordförande
 • fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter
 • val av föreningens styrelse
 • val av ersättare till SUFs representantskap (årsmöte, extra årsmöten)
 • val av föreningsrevisor och suppleant
 • val av ledamöter i valberedning (5 personer) och sammankallande   
 • årsavgift
 • motioner
 • program och budget
 • övriga frågor som anmälts av styrelsen

 

Endast frågor som angivits i kallelsen får slutgiltigt avgöras av föreningsstämman. Föreningsstämman är beslutsmässig då minst två tredjedelar av medlemmarna på fastställd röstlängd är närvarande. Vid lika röstetal gäller det beslut som ordföranden biträder utom vid val, där lotten avgör. Styrelsen äger rätt att kalla till extra föreningsstämma.

 

§ 7 Valberedning och nomineringar

Valberedningen väljs för ett år och skall bestå av fem (5) ledamöter, varav styrelsen utser två, av vilka en skall vara sammankallande. 

 

Valbar till styrelsen, SUFs representantskap och STIKs valberedning är enskild medlem, företrädare för företag eller organisation som erlagt årsavgift senast den sista februari aktuellt år. 

 

Vid nominering till styrelsen bör eftersträvas att cirka halva styrelsen kan utgöras av nyval.

 

§ 8 Styrelse

Styrelsen, med säte i Stockholm består av ordförande samt ytterligare 6 - 11 ordinarie ledamöter. Styrelsen äger att inom sig utse vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare. Styrelsen kan även inom sig utse ett arbetsutskott bestående av 3 - 5 styrelseledamöter inklusive styrelsens ordförande. Arbetsutskottets enda funktion är att bereda de föreningsfrågor som styrelsen har att fatta beslut i.

 

Ordföranden väljes för två år, ordinarie ledamöter för två år. Mandattiden tillses gå omlott så att inte fler än halva antalet ledamöter avgår samtidigt.   

 

Mellan föreningsstämmorna är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. För avgörande av frågor inom styrelsen ska majoritetsbeslut gälla. Styrelsen är beslutsför när minst hälften av röstberättigade ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal avgörs beslutet av ordförandes röst. Styrelsen beslutar om föredragande. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller när minst tre styrelseledamöter begär det.

 

§ 9 Firmateckning

STIKs firma tecknas av styrelsen eller om styrelsen så beslutar av två styrelseledamöter gemensamt eller av två i förening särskilt utsedda personer.

 

§ 10 Räkenskaper och revision

STIKs räkenskapsår är kalenderår. STIKs föreningsstämma väljer en föreningsrevisor och revisorssuppleant. Revisorn har att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, föreningsstämmo- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar.

 

§ 11 Motioner

Alla röstberättigade medlemmar äger rätt att genom motioner utöva inflytande på föreningens verksamhet. Motion ska, för att behandlas på nästkommande föreningsstämma, vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari samma år som ordinarie föreningsstämma. För beredning av inlämnade motioner ansvarar styrelsen.

 

§ 12 Upplösning

Upplösning av lokalförening kan ske efter beslut härom med 3/4 majoritet vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav ett ska vara ordinarie föreningsstämma och med minst 30 dagars mellanrum och vid vilka minst 10 % av STIKs medlemmar, även genom fullmakt, är företrädda.

Kallelse till mötet för behandling av STIKs upplösning ska, med tydligt angivande av ändamålet, utsändas senast 14 dagar före sådant möte till varje medlem, vars adress är känd av styrelsen. Upplöses STIK ska dess tillgångar överlämnas till av SUF anvisad minnesfond som har till uppgift att stimulera uppfinnare och entreprenörer.

 

§ 13 Ändring av stadgar

Ändringar av dessa stadgar kan ske efter beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav en skall vara ordinarie föreningsstämma, dock att ändring av § 12, gällande STIKs upplösning, inte är tillåten, utan STIKs upplösning ska följa den i § 12 angivna proceduren. För ändringar som berör STIKs relationer till SUF krävs utöver ovanstående ordning SUFs godkännande.