QUIS

QUIS

 

STIK driver ett projekt riktat mot kvinnliga innovatörer, under samlingsnamnet QUIS. Projektet innehåller olika delprojekt såsom MentorRing®, QUL Affärsfokus för kvinnor som uppfinner, InspirationsFöredrag med kvinnliga förebilder och Rådgivning. De senaste två åren har tre grupper av MentorRingar och en grupp av QUL Affärsfokus genomförts med medel från Länsstyrelsen i Stockholm. Projekten har varit mycket uppskattade av deltagarna.

 

STIK önskar fortsätta med MentorRing under 2015 samt fortsättningskursen, QUL Affärsfokus för kvinnor som uppfinner. Totalt skulle upp till 18 kvinnor kunna delta i dessa kurser. Förutom kurserna planeras för tre till fyra Inspirationsföreläsningar med kvinnliga förebilder under 2015. En MentorRing-grupp består av upp till tio deltagande kvinnor. Dessa ska först ha fått sin idé, produkt eller tjänst, bedömd av en innovationsrådgivare hos exempelvis Almi, Start-Up Stockholm eller av STIKS innovationsrådgivare som är godkända av Sthlm ALMI.

 

Konceptet MentorRing® är en beprövad metod, utvecklad av Svenska Uppfinnareföreningen/QUIS sedan 1999/2000. Syftet är att metoden väsentligt förkortar tiden från idé till färdig produkt på marknaden. Deltagarna får relevant kompetenshöjning och samtidigt etableras ett användbart nätverk för gruppen. Nätverket omfattar också de externa kontakterna som anlitas i projektet som föreläsare vid varje träff i MentorRingen. Totalt genomförs tio träffar kvällstid under ett år.

 

Utvärdering av arbetet sker både i halvtid och efter avslutad MentorRing. Svaren från genomförda enkäter visar att MentorRing är en uppskattad och effektiv metod för att ta tag i sin idé och komma snabbare fram i innovationsprocessen. Vid slututvärderingarna har det också framkommit att det finns ett stort behov av och önskemål om en fortsättningskurs i affärsutveckling.

 

QUL Affärsfokus för kvinnor som uppfinner är en specialanpassad kurs i affärsutveckling för uppfinnarkvinnor som utvecklat sina produkter inom ramen för en MentorRing-grupp och som vill ha fortsatt stöd med att ta fram en affärsutvecklingsplan. Deltagare kan också vara kvinnliga medlemmar hos STIK som har utvecklade produkter som ska marknadsintroduceras. STIK vill fortsätta under 2015 och genomföra ännu en grupp med 8-10 deltagare. Under kursen får deltagarna konkret stöd i arbetet med att ta fram en affärsutvecklingsplan för marknadsföringen av den egna uppfinningen och utvecklingen av företaget. Genom att få kompetenshöjning inom marknadsföring, analys av marknader, kunder och konkurrenter, prissättning och försäljning samt individuellt stöd och hjälp vid ett antal rådgivningstillfällen bidrar denna process till att snabbare nå ut på marknaden med produkten.

 

Genom STIKs under 2015 tecknade samarbetsavtal med GWIIN – The Global Women Inventors & Innovators Network, förstärks insatserna ytterligare för kvinnliga uppfinnare och innovatörer.