NOS

N.O.S.

Nordiska Oppfinnarforeningars Samarbeidsorganisation

Från Isländska Uppfinnareföreningen och Danska Uppfinnarföreningen har framförts önskemål om att återupprätta NOS som under åren 1982–1987 bedrev en aktiv och uppskattad verksamhet. STIKs styrelse har vid möte den 27 november 2014 beslutat ta hand om initiativet från de nämnda Nordiska föreningarna och för den skull inrätta ett NOS-kansli i STIKs nya lokaler.

 

Då det Nordiska samarbetet uttryckts som en prioriterad fråga från SUF Svenska Uppfinnareföreningens sida har utgångspunkten varit att även SUF omfattas av detta samarbete.

 

Ett konstituerande möte mellan STIK, Islands, Danmarks samt Estlands uppfinnareföreningar ägde rum i augusti 2015, där riktlinjer drogs upp för det kommande nordiska samarbetet. En interimistisk styrelse för NOS kommer att utses.

 

Nästa etapp är att inbjuda övriga Finska och Norska uppfinnarerepresentanter till gemenskapen som även skall innefatta även de övriga Baltiska föreningarna (Lettland och Litauen). Ett ”Uppfinnarting” kommer att arrangeras för att där fastställa stadgar och verksamhets-program.

 

Om du vill veta mer om N.O.S. kontakta:

 

Lennart Nilsson eller Ingrid Decoster